zhu96.com猪哥富贵二波

004期 双波:绿波+红波开: 猪01
005期 双波:蓝波+绿波开: 狗38
006期 双波:蓝波+红波开: ?00
007期 双波:恭喜发财开: ?00
008期 双波:恭喜发财开: ?00